دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، ناشر، شهریور 1395، صفحه 1-123 
شبیه سازی و مدیریت بهره برداری از آب زیرزمینی دشت عجب شیر

صفحه 57-75

10.22034/hydro.2016.4775

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدتقی ستاری؛ وحید برقی ولینجق