دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، ناشر، آبان 1395، صفحه 1-115 

مقاله پژوهشی

1. تخمین نفوذپذیری ذاتی محیط متخلخل فرکتالی با روش مونت کارلو

صفحه 1-10

محمد نخعی؛ مجید الطافی دادگر


2. تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان و ارتباط آن با خشکسالی

صفحه 11-23

فریده عباسی؛ جلیل فرزاد مهر؛ کامران چپی؛ مهدی بشیری؛ مریم آذرخشی