دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، ناشر، آبان 1395، صفحه 1-115