اهداف و چشم انداز

اهداف مجله

مجله هیدروژئولوژی اولین مجله تخصصی آب زیرزمینی در ایران است که یرای پوشش دادن مطالعات این علم به خصوص مطالعات محقیق داخل کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ خواهد شد. این مجله تمام موضوعات مرتبط با هیدروژئولوژی (به قرار زیر) پوشش خواهد داد:

 مطالعات آبهای زیرسطحی شامل محیط اشباع و غیراشباع،

  1.  هیدرولیک سیالات و معادلات حاکم بر محیط متخلخل،
  2.  هیدروشیمی هیدروژئوشیمی،
  3. کابرد ژئوفیزیک در شناخت آبهای زیرزمینی و استخراج آبهای زیرزمینی،
  4.  مدلسازی آبخوان و لایه های آبدار و مدیریت آنها،
  5. آبهای زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیک،
  6.  مطالعات مرتبط با هیدرولیک و مورفولوژی سخت و کارست.
  7.   مطالعات مرتبط با ژئوترمال