اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد جهانگیری

پترولوژی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?jahangiri
a_jahangiritabrizu.ac.ir
+4113392695

سردبیر

دکتر اصغر اصغری مقدم

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.moghaddam
moghaddamtabrizu.ac.ir
+4113392731

دبیر اجرایی

دکتر عطاالله ندبری

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=5HL3EREAAAAJ&hl=en
nadiritabrizu.ac.ir
+4113392726

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرحسین ناظمی

آبیاری و زهکشی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ahnazemiyahoo.com

دکتر نوذر سامانی

آبهای زیرزمینی آستاد دانشگاه شیراز

samanisusc.ac.ir
0711-2284572

دکتر عزت الله رئیسی

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه شیراز

e_raeisiyahoo.com
0711- 2284572

دکتر منوچهر چیت سازان

آبهای زیرزمینی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

chitsazan_myahoo.com

دکتر اصغر اصغری مقدم

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.moghaddam
moghaddamtabrizu.ac.ir
+4113392731

دکتر حمیدرضا ناصری

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران

h-nasserysbu.ac.ir
02129902635

دکتر محمد نخعی

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه خوارزمی

nakhaeimohammadgmail.com
02634511000

دکتر نصراله کلانتری

زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

nkalantari34gmail.com

دکتر حسین محمدزاده

آب های زیرزمینی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mohammadzadehum.ac.ir

دکتر عبدالرضا واعظی هیر

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.vaezi
vaezihiryahoo.com
+4113392703

دکتر عطا الله ندیری

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=5HL3EREAAAAJ&hl=en
nadiritabrizu.ac.ir
+4113392726

مدیر داخلی

حسین نوروزی

هیدروژئولوژی دکتری هیدروژئولوژی، دانشکده علوم طبیعی، گروه علوم زمین

hosseyn_noroozitabrizu.ac.ir
04133392623