پتانسیل یابی آب های زیرزمینی حوزه آبخیز مادیان رود لرستان با استفاده تجزیه و تحلیل شاخص همپوشانی وزنی(WIOA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه لرستان

2 گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه لرستان

10.22034/hydro.2016.5524

چکیده

از آنجا که منابع آب سطحی در بسیاری از مناطق کشور محدود است، آب های زیرزمینی بعنوان مناسبترین منبع در دسترس جهت تامین آب مورد نیاز به حساب می اید. شناسایی مناطق با پتانسیل آب زیرزمینی برای تغذیه آب های زیرزمینی به مهمترین عامل برای پرکردن منابع آب زیرزمینی تبدیل شده است. پتانسیل تغذیه آب های زیرزمینی به ویژگی های مختلف از سطح، زیرسطح زمین و پارامترهای هواشناسی بستگی دارد. در این پژوهش تلاش شده تا مناطق با پتانسیل تغذیه آب های زیرزمینی حوزه آبخیز مادیان رود با تجزیه و تحلیل شاخص همپوشانی وزنی (WIOA) مشخص شود. در این روش با استفاده از نرم افزار ARC GIS به یکپارچه سازی نقشه های موضعی سطح اب زیرزمینی، سنگ شناسی، ژئومورفولوژی، شیب، تراکم زهکشی، کاربری اراضی، بارندگی، طبقات ارتفاعی و خاک پرداخته شد، آب های زیرزمینی با پتانسیل خیلی خوب، خوب، متوسط به بالا، متوسط و ضعیف مشخص شد. 55/66 درصد از منطقه مورد مطالعه در دسته نسبتا خوب، خوب و خیلی خوب تغذیه اب های زیرزمینی قرار دارد. نتایج بر اساس خروجی سطح آب چاه ها اعتبار سنجی شد که نشان دهنده منطبق بودن نتایج کار با سطح آب مشاهداتی میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delineation of Groundwater Potential of Madian Roud watershed in Lorestan using Weighted index overlay analysis (WIOA)

نویسنده [English]

  • ali haghizadeh 1
چکیده [English]

Because the surface water resources in many parts of the country is limited, Groundwater as the most appropriate available resource to supply water needs to be considered. Identifying the areas with good potential for groundwater recharge has become the most important factor for filling. The potential for groundwater recharge from surface features, below ground level and depends on meteorological parameters. This research has been tried to areas with the potential for groundwater recharge Madian River basin with weighted overlay index analysis (WIOA) to be determined. This method, Integrate local maps of groundwater, geology, geomorphology, slope, drainage density, land use, rainfall, altitude and soil were discussed. The Groundwater has very good potential, good, Moderate to good, Moderate and Less became clear. The percent 66.55 of the study area is in the category of very good, good and, moderate to good groundwater recharge. Results wells were validated based on the output level that reflects the results of the work coincides with the water level was observed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential
  • Madian Roud
  • overlay
  • WIOA
  • GIS