دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، ناشر، شهریور 1402، صفحه 1-250