دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، ناشر، اسفند 1398، صفحه 1-180 
3. ارزیابی هیدروژئولوژیکی قناتهای دشت گناباد

صفحه 34-47

10.22034/hydro.2020.9448

حجت میرانی مقدم؛ غلامحسین کرمی؛ رحیم باقری