دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1396 
ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی در بررسی و پیش‌بینی وضیعت آبخوان دشت قزوین

صفحه 54-66

10.22034/hydro.2018.6481

سیدحسن میرهاشمی؛ پرویز حقیقت جو؛ فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی؛ مهدی پناهی