دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، ناشر، شهریور 1401، صفحه 1-160