دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، ناشر، اسفند 1400، صفحه 1-168 
ارزیابی عدم‌قطعیت ناشی از پیچیدگی مدل در مدل‌سازی آب زیرزمینی

صفحه 132-150

10.22034/hydro.2022.13879

مهسا جباری ملایری؛ سامان جوادی؛ سعیده سامانی؛ عباس روزبهانی