دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، ناشر، شهریور 1400، صفحه 1-205 
شبیه‌سازی تراز، کلر و بی‌کربنات آب زیرزمینی توسط ماشین آموزش ترکیبی

صفحه 99-113

10.22034/hydro.2021.14116

علی عزیزپور؛ محمد علی ایزدبخش؛ سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند؛ احمد رجبی