آسیب‌پذیری آبخوان ساحلی لاهیجان-چابکسر با استفاده از ارزیابی مقایسه‌ای سه شاخص GALDIT، SINTACS‌ و AVI

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در بسیاری از کشورهای جهان جمعیت زیادی در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند، از این‌رو تأمین آب مناسب در این نواحی اهمیت ویژه‌ای دارد. توسعه روزافزون جوامع بشری، سهم عمده‌ای در آلودگی محیط‌زیست بخصوص در بخش آب دارد. منابع آب‌های زیرزمینی بخش عمده‌ای از آب موردنیاز انسان‌ها را تامین می‌نمایند. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی برای حفاظت از کیفیت این منابع استفاده می‌شود. در این مطالعه به ارزیابی مقایسه‌ای آسیب‌پذیری با استفاده از سه شاخص GALDIT، SINTACS و AVI برای تعیین و بررسی نواحی آسیب‌پذیر آبخوان ساحلی لاهیجان-چابکسر پرداخته شده است. شاخص GALDIT نتایج بهتری نسبت به آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی در برابر پیشروی آب شور دریا به ویژه در مناطقی که دارای شیب کم هستند ارائه می‌دهد که توسط SINTACS و AVI قابل شناسایی نیستند. نتایج شاخص AVI نشان‌دهنده مساحت بیشتر آسیب‌پذیری بسیار بالا نسبت به SINTACS است، اما هر دو روش آسیب‌پذیری زیاد آب‌های زیرزمینی در آبخوان لاهیجان – چابکسر به دلیل آلودگی از منابع سطح زمین را نشان می‌دهد. در کل، این آبخوان در محدوده ساحلی و نزدیک به دریای خزر و بخصوص در بخش‌های شمالی محدوده مورد مطالعه، آسیب‌پذیری بیشتری را به آلاینده‌ها نشان می‌دهد و لازم است تمهیدات بیشتری در این مناطق برای کنترل و حفاظت آبخوان اتخاذ شود. شاخص‌های AVI و SINTACS در حقیقت میتوانند برای ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان‌های غیرساحلی به کار رفته و در ترکیب با GALDIT ابزاری مفید در جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی نسبت به هر نوع آلودگی در سطح زمین و پیشروی آب شور دریا در آبخوان‌های ساحلی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerability of Lahijan-Chaboksar aquifer using comparative assessment of three indices of GALDIT, SINTACS, and AVI

نویسندگان [English]

  • Maedeh Gharadaghi 1
  • Hamed Ketabchi 2
  • Jamal Mohammad-Vali-Samani 3
1 M.Sc., Water Engineering and Management Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Water Engineering and Management Dept., Tarbiat Modares Univ., Tehran, Iran
3 Professor, Water Engineering and Management Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Many countries throughout the world have a large population in coastal areas. Therefore, proper water supply in these areas is an important task. The increasing development of human societies has a major contributor to environmental pollution, especially in the water sector. A significant portion of water use is provided from groundwater resources. Groundwater vulnerability mapping is used to conserve the quality of groundwater resources. In this study, a comparative evaluation of the vulnerability was performed using three GALDIT, SINTACS and AVI indices to determine vulnerable areas in the Lahijan - Chaboksar coastal aquifer. The GALDIT index offers better results than groundwater vulnerability to the intrusion of seawater in the coastal aquifer, especially in the flat areas, which cannot be identified by SINTACS and AVI. The results of AVI indicate a larger area that is highly vulnerable compared to the SINTACS index, but both methods show high vulnerability of groundwater in Lahijan - Chaboksar aquifer due to pollution from ground surface sources. In general, this aquifer has higher vulnerability to pollution in the coasts and the near zones to the Caspian Sea, particularly at the northern parts of the study area. It is needed to special attentions considered for the aquifer control and protection. The AVI and SINTACS indices can be applied to assess the vulnerability of no coastal aquifers and, in combination with GALDIT, is a useful tool for assessing the vulnerability of groundwater against any pollution at ground surface sources and the intrusion of seawater into the groundwater of coastal aquifers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • Lahijan-Chaboksar coastal aquifer
  • Seawater intrusion
  • GALDIT-SINTACS-AVI