دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، ناشر، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدل‌های فازی ساگنو و ممدانی

صفحه 1-9

10.22034/hydro.2019.7117

یاسر باقری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ عطا الله ندیری؛ کیوان نادری


پایش حرکت MTBE در محیط متخلخل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

صفحه 10-18

10.22034/hydro.2019.6478

مهران قهرمانی تبار؛ کیومرث ابراهیمی؛ حسین خلفی؛ زهرا مردانی