پایش شبکه کمی آبهای‌زیرزمینی دشت کرند با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استادیار، گروه مهندسی آب، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

10.22034/hydro.2024.57118.1298

چکیده

محاسبه دقیق بیلان آب زیرزمینی گام مهمی برای دست‌یابی به مدیریت پایدار منابع آب می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت کرند واقع در استان کرمانشاه و تعیین چاه‌های معرف با استفاده از شبکه‌های کمی و کیفی است. بنابراین از مشخصات اصلی چاه‌های بهره‌برداری از جمله نوع آبخوان و نوع آبرفت، عمق چاه و عمق سطح آب، نوع مصرف، میزان آبدهی و ساعت کارکرد برای تعیین درست چاه‌های معرف با طول دوره‌ی آماری (1374-1395) استفاده شد. پس از تعیین مشخصه‌های اصلی چاه‌های بهره‌برداری گروه‌بندی چاه‌ها بر اساس امتیازبندی به روش تحلیل سلسله‌مراتبی انجام و درنهایت شبکه سنجش کمی دشت کرند تهیه گردید. برای صحت‌سنجی شبکه سنجش به‌دست آمده با استفاده از چاه‌های موجود و چاه‌های معرف محاسبه بیلان دشت کرند انجام باهم مقایسه گردید. همچنین با استفاده از پارامترهای کیفی EC، pH و SAR به ارزیابی و پایش کیفی شبکه پرداخته شد. برای رسیدن به اهداف پژوهش از داده‌های 46 چاه بهره‌برداری، که توسط شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در سال 1387 حفر شده بود، استفاده شد. نتایج محاسبه بیلان براساس شبکه‌بندی 12 چاه معرف و مقدار بیلان به‌دست آمده برای کل چاه‌ها در محدوده آبخوان کرند به‌ترتیب 22/0- و 55/0- میلیون مترمکعب بوده است و تفاوت این دو بیلان 33/0 میلیون مترمکعب است که نسبت به کل دشت این میزان خیلی قابل‌ملاحظه نمی‌باشد و میزان نشان‌دهنده انتخاب درست چاه‌های معرف دشت کرند می‌باشد. در نهایت ارزیابی شبکه جدید با پارامترهای هدایت الکتریکی، اسیدیته و نسبت جذب سدیم نشان داد که پراکندگی مناسب چاه های انتخابی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Qualitative and Quantitative Groundwater Monitoring Network Krand plain by Using Hierarchical Analysis Method

نویسندگان [English]

  • motaleb byzedi 1
  • vafa Rezaei 2
  • sasan salehi 3
1 Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Sanandaj branch
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Master's student, Department of Water Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Accurate calculation of the underground water balance is a crucial step in achieving sustainable management of water resources. This research aims to investigate the underground water balance of Karand Plain, located in Kermanshah province, and to determine representative wells using quantitative and qualitative networks. To accomplish this, the main characteristics of exploitation wells were considered, encompassing the type of aquifer, type of alluvium, well depth, water surface depth, consumption type, amount of irrigation, and operational hours. These parameters were utilized to correctly identify representative wells within the statistical period (1995-2016). Following the determination of well characteristics, well grouping was performed based on the hierarchical analysis method. Subsequently, the quantitative measurement network of Karand Plain was established. To validate the measurement network, the water balance of Karand Plain was calculated and compared using existing wells and representative wells. Additionally, the quality of the network was assessed and monitored using qualitative parameters such as electrical conductivity (EC), pH, and chlorine. Data from 46 exploitation wells, drilled by the regional water company of Kermanshah province in 2007, were utilized to achieve the research objectives. The results of the balance calculation based on the network of 12 representative wells and the balance obtained for all wells in the Karand aquifer were -0.22 and -0.55 million cubic meters, respectively. The difference between these two balances, 0.33 million cubic meters, is not very significant compared to the entire plain, indicating the correct selection of representative wells in the Karand plain. Finally, the evaluation of the new network with parameters such as electrical conductivity, acidity, and sodium absorption ratio demonstrated that the proper distribution of selected wells can be valuable as a qualitative network

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Hierarchical Analysis Method
  • Krand Plain
  • Operating Wells
  • Measurement Network