بررسی نظام شبکه پایش آب زیرزمینی در ایران و کشورهای منتخب و آسیب‏ شناسی مبتنی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری هیدروژئولوژی، پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب

چکیده

پایش فرآیندی نظارتی با طرحی علمی و پویا بر مبنای مشاهده، آماربرداری، اندازه‌گیری و ثبت داده، در جهت شناخت کمی و کیفی منابع آب برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب می‌باشد. پایش بلند مدت بدون انجام فرآیند ارزیابی، آسیب‏شناسی و بهینه‌سازی، منجر به عدم مدیریت صحیح داده‏های خروجی، ناکارمدی سیستم و سبب افزایش هزینه پایش می‌گردد. یکی از گام‌های ضروری در آسیب‏شناسی شبکه‌های پایش، تعیین وضعیت پارامترهای اندازه‏گیری و تواتر آن‏ها با توجه به هدف شبکه پایش می‌باشد. از این رو براساس ارزیابی نیازهای اطلاعاتی به خصوص در مطالعات منابع آب زیرزمینی و بخش محاسبات بیلان آب زیرزمینی، این مقاله به بررسی نظام شبکه پایش آب زیرزمینی و آسیب‏شناسی آن در کشور پرداخته است. این ارزیابی از طریق مقایسه شبکه پایش آب زیرزمینی داخلی با شبکه پایش در برخی از کشورهای دنیا با درجه توسعه یافتگی متفاوت صورت گرفته است. در انتها بعد از آسیب‏شناسی شبکه پایش فعلی با توجه به تجارب جهانی و مقایسه آن‏ها با وضع موجود در ایران، پیشنهاداتی در چهار زمینه ) مدیریت اطلاعات مرتبط با شبکه پایش آب زیرزمینی از طریق شناخت کامل نیاز اطلاعاتی شبکه، طراحی، راه‌اندازی و اجرای سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات آب و به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌های ایستگاه‌های اندازه‌گیری متناسب با استانداردهای جهانی؛ 2) مدیریت نیروی انسانی از طریق جذب نیروی انسانی توانمند متناسب با نیاز در بخش نصب تجهیزات، جمع‏آوری و انتقال اطلاعات، ثبت و پردازش داده به همراه ایجاد انگیزش نیروی انسانی و تقویت رویکردهای مشارکت مردمی؛ 3)مدیریت ساختار سازمانی درکشور و 4) مدیریت مالی از طریق تقویت توان مالی نظام مطالعات منابع آب کشور به منظور پیاده‎سازی شبکه پایش بهینه در کشور، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Groundwater Monitoring System in Iran and Selected Countries and Pathology Based on it

نویسنده [English]

  • Saeideh Samani
Department of Water Resources Research, Water Research Institute (WRI)
چکیده [English]

Monitoring is a Supervisory process with a scientific and dynamic design based on observation, inventory, measurement and data recording, to identify the quantitative and qualitative water resources for planning and managing water resources. Long-term monitoring without evaluation, pathology, and optimization processes leads to poor management of output data, the inefficiency of the system, and increased monitoring costs. One of the essential steps in the evaluation of the monitoring networks is to determine the state of their measurement parameters and their frequency according to the purpose of the monitoring network. Hence, based on the evaluation of information needs, especially in the basic groundwater studies and groundwater balance calculations, this paper evaluates the groundwater monitoring network in Iran. This assessment has been carried out by comparing the network of groundwater monitoring in our country with the monitoring network in some countries of the world with a different degree of development. Finally, after the evaluation of the present monitoring network, considering the global experiences and comparing them with the current situation in Iran, Suggestions in four areas: management of groundwater monitoring network information through full understanding of network information needs, design, deployment and implementation of integrated water information management system and upgrading of equipment and technologies in line with world standards; 2) Manage through Recruit capable human resources appropriate to equipment installation, data collection and transfer, data recording and processing along with motivating human resources and enhancing public participation approaches; 3) Managing organizational structure in the country; and 4) Managing finances through in order to implement the optimal monitoring network in the country, is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater monitoring network
  • pathology
  • Monitoring components
  • Measurement frequency
دﺳﺘﻮرالعمل ﺗﻮاﺗﺮ نمونه‌برداری ﻣﻨﺎﺑﻊ تأمین آب، 1389 ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه­ﺑﺮداری.
گزارش مبانی و معیارهای طراحی شبکه بهینه سنجش منابع آب، 1382، جلد اول: مطالعات هواشناسی، آب­های سطحی و آب‏های زیرزمینی، شرکت مهندسین مشاور جاماب.
گزارش مبانی و معیارهای طراحی شبکه بهینه سنجش منابع آب، 1385، گزارش حوضه آبریز دریاچه نمک، شرکت مهندسین مشاور جاماب.
Central water commission (CWC) )2014 (Ganga Basin report.
Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) ) 2004( Guidelines for groundwater resources management in water management area, South Africa, volume 2.
European Environment Agency (EEA) ( 2008) Ten Proposed Groundwater Monitoring Network.
Franke OL (1997) Conceptual frameworks for ground-water-quality monitoring.
Government of Western Australia (2009) Hydrogeological reporting associated with a groundwater well license.
Granato GE, Smith KP (1999). Robowell:An automated process for monitoring ground water quality using established sampling protocols. Groundwater Monitoring & Remediation, 19(4): 81-89.
Directive  WF  (2003) Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC).
Guidance, WFD (2009) Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document, (23).
He Q, Li C (2006) Groundwater monitoring in China. In Asia-Pacific Web Conference, 1136-1143. Springer, Berlin, Heidelberg.
Jousma G, Attanayake P, Chilton J, Margane A, Navarrete CM, Polemio M, Melo T, López Guerrero PN, Roelofsen F, Sharma SK, Streetly M (2006) Guideline on: Groundwater monitoring for general reference purposes. International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), Utrecht.
Jousma G,  Roelofsen FJ  (2004) World-wide inventory on groundwater monitoring. Report nr. GP, 1.
Jørgensen LF, Stockmarr J (2009) Groundwater monitoring in Denmark: characteristics, perspectives and comparison with other countries. Hydrogeology Journal, 17(4):827-842.
Kemper K, Garduno H, Albert T, Foster S, Nanni M (2006) Groundwater monitoring requirements for managing aquifer response and quality threats.
Koreimann C, Grath J, Winkler G, Nagy W, Vogel WR  (1996) Groundwater Monitoring in Europe. European Topic Centre on Inland Waters. European Environment Agency (EEA), Copenhagen.
Kumar CP (2003). Estimation of groundwater recharges using soil moisture balance approach. Journal of Soil and Water Conservation, 2(1-2):53-58.
Lee JY, Kwon K (2016) Current status of groundwater monitoring networks in Korea. Water, 8(4):168-178.
Miloradov M, Marjanovic P (1998) Guidelines for conducting water resources assessment. A contribution to the International Hydrological Programme within the Project M. 1 (a)(IHP-IV). UNESCO Pub.
Pearson S, Falteisek J, Berg, J (2011) Minnesota groundwater level monitoring network—guidance document for network development. Groundwater Level Monitoring Program.
Okada MP (2005). Water Pollution Control Policy and Management: the Japanese Experience. Gyosei, Japan, 287pp.
Quevauviller p (2009) Groundwater monitoring. USA: John Wiley & Sons.
Taylor CJ and Alley WM  (2002) Ground-water-level monitoring and the importance of long-term water-level data, 1217-2002. US Geological Survey.
Report on the Basics and Criteria for Designing an Optimal Water Resource Measurement Network (2003), Volume I: Meteorological, Surface and Groundwater Studies, JAMAB Consulting Engineers.
Shiklomanov IA (1997) Assessment of water resources and water availability in the world. Comprehensive Assessment of the Freshwater Re-sources of the World. UNEP/ WHO., 1996. Water Quality Monitoring – A practical guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes .
Van Lanen HA (1998) Monitoring for groundwater management in (semi-) arid regions.
Williamson D (2004) California environmental protection agency.