اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد جهانگیری

پترولوژی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?jahangiri
a_jahangiritabrizu.ac.ir
041-33392695

سردبیر

دکتر اصغر اصغری مقدم

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.moghaddam
moghaddamtabrizu.ac.ir
041-33392731

دبیر اجرایی

دکتر عطاالله ندبری

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=5HL3EREAAAAJ&hl=en
nadiritabrizu.ac.ir
041-33392726

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرحسین ناظمی

آبیاری و زهکشی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

ahnazemiyahoo.com

دکتر نوذر سامانی

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه شیراز

samanisusc.ac.ir
0711-2284572

دکتر عزت الله رئیسی

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه شیراز

e_raeisiyahoo.com
0711-2284572

دکتر منوچهر چیت سازان

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

chitsazan_myahoo.com

دکتر اصغر اصغری مقدم

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.moghaddam
moghaddamtabrizu.ac.ir
041-33392731

دکتر حمیدرضا ناصری

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران

h-nasserysbu.ac.ir
021-29902635

دکتر محمد نخعی

آبهای زیرزمینی استاد، دانشگاه خوارزمی

nakhaeimohammadgmail.com
026-34511000

دکتر نصراله کلانتری

زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

nkalantari34gmail.com

دکتر حسین محمدزاده

آب های زیرزمینی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mohammadzadehum.ac.ir

دکتر عبدالرضا واعظی هیر

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.vaezi
vaezihiryahoo.com
+41133392703

دکتر عطا الله ندیری

آبهای زیرزمینی دانشیار، دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=5HL3EREAAAAJ&hl=en
nadiritabrizu.ac.ir
041-33392726

دکتر سینا صادق فام

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه مراغه

scholar.google.com/citations?user=WF7dBy4AAAAJ&hl=en eng.maragheh.ac.ir/Staff/17/sadeghfam www.researchgate.net/profile/Sina-Sadeghfam?ev=hdr_xprf
s.sadeghfammaragheh.ac.ir
04137278900 (154)
0000-0002-9018-547X

دکتر رحیم برزگر

هیدروژئولوژی استادیار، مؤسسه تحقیقات معادن و محیط‌زیست، گروه تحقیقات آب زیرزمینی، دانشگاه کبک، کانادا

www.uqat.ca/services/personnel/fiche.asp?Fiche=230166
rahim.barzegaruqat.ca
0000-0002-1941-2991

مدیر داخلی

دکتر فریبا صادقی اقدم

هیدروژئولوژی دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز

f_sadeghitabrizu.ac.ir
041-33392623