بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی حوضچه های شنای چشمه های آبگرم مشکین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد واحد اهر

2 دانشیار میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه تبریز

3 استادیار میکروب شناسی، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد واحد اهر

چکیده

       بر طبق استانداردهای بهداشتی، آب مصرفی در حوضچه­های شنای چشمه­های آب گرم  همانند آب آشامیدنی باید دارای ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مناسب باشد. این مطالعه در راستای ارزیابی کیفیت فیزیکوشیمیایی و بار میکروبی آب حوضچه­های شنای چشمه­های معدنی شهرستان مشکین‌شهر در استان اردبیل در سال94-93 انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 52 نمونه از چشمه‌های آب گرم معدنی شهرستان مشکین‌شهر (قینرجه و موئیل) در طی مهر 93 تا شهریور 94 برداشته شد. خواص فیزیکوشیمیایی شامل دما، pH،EC ، سختی، قلیائیت و کلر­ باقیمانده و میزان پارامترهای میکروبی شامل استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، کلی­فرم­های تام و مدفوعی و انتروکوکوس‌های مدفوعی بر اساس روش­های استاندارد تعیین شدند. هیچ‌یک از خواص فیزیکوشیمیایی اندازه‌گیری شده مطابق با استاندارد نبود. جمعیت باکتری­های کلی­فرم تام،کلی­فرم مدفوعی و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب در 46/88، 07/73 و84/53 درصد نمونه­ها بیش ازحد استاندارد بود و باکتری انتروکوکوس مدفوعی در 85/3 درصد نمونه‌ها مشاهده شد. با توجه به بار میکروبی بالای دیده شده در این مطالعه، پایش مستمر کیفیت آب استخرهای شنای مورد استفاده برای افزایش ایمنی و سلامت شناگران ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Physical, Chemical and Microbial Quality of Swimming Pools in Meshkin Shahr Hot Springs

نویسندگان [English]

  • leila movassagh 1
  • gholamreza zarrini 2
  • mehdi Ghiyamirad 3
1 MSc Student of Microbiology, Department of Microbiology, Azad University of Ahar
2 Associate Professor of Microbiology, Department of Biology, University of Tabriz
3 Assistant Professor of Microbiology, Department of Microbiology, Azad University of Ahar
چکیده [English]

    According to sanitation standards, swimming pools water like drinking water should have acceptable physicochemical and microbial qualifications. This survey was conducted to investigate physicochemical and microbial qualities of hot spring pools in Meshkin Shahr, Ardabil Province in 2014-2015.In this cross-sectional study, 52 samples were taken from mineral hot springs in Meshkin Shahr (Gheynarcheh and Moeil) from Sep 2014 to Aug 2015. The physicochemical parameters including temperature, pH, EC, hardness, alkalinity and residual chlorine and microbial parameters such as Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, total coliform, fecal coliform and fecal streptococci were determined by the standard methods.None of the measured physico-chemical parameters complied with the standards. Total coliform, fecal coliform and Pseudomonas aeruginosa in 88.46%, 73.07% and 53.84% of the samples were respectively above the standard rates. Fecal streptococci were observed in 3.85% of the samples.According to this study results there is a need to monitor water quality to increase swimmers awareness of the risks to prevent the transmission of certain diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hot spring pool
  • physicochemical properties
  • microbial contamination
  • swimming pool
  • Meshkin Shahr
باقری اردبیلیان، پ. صادقی، ه. فضل زاده دویل،م. رستمی، ر. پورعشق و محمدنیا، ع.، 1393. شاخص‌های کیفی آب در چشمه­های آبگرم معدنی شهرستان نیر، با تأکید بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس. مجله سلامت و بهداشت، (2)5، 126-115.
صادقی، ه. باقری اردبیلیان، پ. فضل زاده دویل،م. رستمی، ر. و پور عشق، ی.، 1391. بررسی وجود باکتری سودوموناس آئروژینوزا در استخرهای آب گرم معدنی استان اردبیل، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، (4)12: 438 - 446.
 علی زاده، س. سموات، ح. صمدی، م.، 1387. بررسی گامای محیطی چشمه­های آب گرم قینرجه، ایلاندو و موییل سویی شهرستان مشکین‌شهر در سال86-1385، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،  (3)8: 287-281.
غلامی، س ر. راستکاری، ن. اصل هاشمی، الف. بینای مطلق، پ. شقاقی، غ ل. ایزدپناه، ف.، 1392.راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شنا گاه‌های طبیعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
قانعیان، م. احرام پوش، م. داد، و. امراللهی، م. دهواری، م. جمشیدی، ب.، 1391. بررسی وضعیت کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای شهر یزد،  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، (3)20 :340 - 349.
مختاری، م. بابایی، ع.، 1391. بهداشت مسکن و اماکن عمومی، تهران، سبحان.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. آب استخرهای شنا- ویژگی­های میکروبیولوژی.،1386. شماره استاندارد9412.www.isiri.org/std/9412.htm.
منصوریان، ح. رجبی زاده، ا. جعفری مدرک، م. دولتشاهی، ش. حاتمی، ب.، 1392. ارزیابی شاخص­های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنای شهر کرمان در سال1390. مجله بهداشت و توسعه، (2)2؛ 137-.128.
نقاب، م. گرجی، ح. بقاپور، م. رجائی فرد، ع.، 1388. بررسی آلودگی آب استخرهای شنا در شهر شیراز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 31، 41 تا 49.
نیک آیین، م. حاتم زاده، م. وحید دستجردی، م. حسن‌زاده، ا. موسوی، ز و رفیعی، م.، 1389. بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص­های استاندارد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان،.(108)28، 346-356.
American Public Health Association, & American Water Works Association. Standard methods for the examination of water and wastewater.‏ 21th ed. 2005.
Guida M, Galle F,  Mattei ML, Anastasi D, Liguori G., 2009.Microbiological quality of the water of recreational and rehabilitation pools: a2-year survey in naples, Italy. public Health. 123: 448-451.
Microbes in Pool Filter Backwash as Evidence of the Need for Improved Swimmer Hygiene —Metro-Atlanta, Georgia, 2012., 2013 .center for disease control and prevention. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. May 17;62(19):385-91.
Moore JE,  Heaney N,  Millar BC,  Crowe M,  Elborn JS., 2002 Jan. Incidence of Pseudomonas aeruginosa in recreational and hydrotherapy pools. Commun dis public health.; 5(1):23-6.
Rabi A,  Khader Y, Alkafagei A , Abu Aqoulah A., 2007. Sanitary Conditions of Public Swimming Pools in Amman Jordan. Int. J.  Environ. Res. Public Health. 4(4):301- 306.
Salvato J and et al., 2003. Environmental Engineering, 5th ed. New York: New Jersy: John Wiley and Sons.