تاثیر حجم آب مفید بر پاسخ لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی گرگان

2 عضو هئیت علمی دانشگاه زنجان

3 دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران

10.22034/hydro.2024.52496.1288

چکیده

سدها سازه‌های خاصی هستند، که چنانچه یک سد بر اثر وقوع رخدادهای طبیعی و انسانی، نظیر زلزله دچار شکست گردد، خسارات جبران‌ناپذیر جانی، مالی و زیست محیطی بسیاری ایجاد شده و از طرف دیگر منابع انرژی آن، از دسترس خارج می‌گردد. بنابراین منطقی است که با صرف هزینه‌های بیشتر در مرحله مطالعه و طراحی این سازه‌های پراهمیت، از وقوع خسارات بعدی ناشی از شکست آنها، جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق به بررسی رفتار رسوب بر پاسخ سدهای بتنی وزنی پرداخته شده است. پارامتر متغیر، ضخامت رسوب کف مخزن می‌باشد. برای مدل‌سازی سد از مدل پلاستیسیته آسیب بتن استفاده شده است. با توجه به پیچیدگی سیستم سد مخزن پی رسوب، از روش اجزای محدود به دلیل قابلیت مناسب در اعمال شرایط مرزی مختلف، برای مدلسازی و تحلیل استفاده شده است. مدل مورد نظر برای چهار حالت بدون رسوب و رسوب با ضخامت 10 و 15 متر شبیه‌سازی و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این آنالیزها نشان دهنده تاثیر زیاد رسوب کف مخزن بر پاسخ سازه سد تحت بار زلزله می‌باشد. با بررسی نتایج انرژی تلف شده در اثر خرابی و خرابی ایجاد شده در اثر اعمال بار لرزه‌ای، ابتدا رسوبات کف مخزن مانند یک جاذب انرژی باعث کاهش پاسخ سازه سد می شوند اما در ادامه با افزایش ارتفاع، رسوبات موجب افزیش پاسخ لرزه‌ای سد می‌شوند. جابجایی نسبی تاج سد در جهت رودخانه، در حالت وجود رسوب با عمق 15 متر، برابر 35/6 سانتی‌متر می‌باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of sedimentary layers on the seismic response of concrete dams

نویسندگان [English]

  • Mehrnoohs Maleki 1
  • Hesam Ghodousi 2
  • Amir Javad Moradloo 3
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Gorgan
2 Dept. of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
3 Zanjan University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering
چکیده [English]

Dams are special structures, if a dam fails due to the occurrence of natural and human events, such as an earthquake, irreparable human, financial and environmental damages will be caused, and on the other hand, its energy sources will be out of reach. to be Therefore, it is logical to spend more cost in the study and design phase of these important structures to prevent further damage caused by their failure. In this research, the behavior of sediment on the response of weighted concrete dams has been investigated. The variable parameter is the deposit thickness of the tank bottom. Concrete damage plasticity model has been used to model the dam. Due to the complexity of the reservoir foundation dam system, the finite element method has been used for modeling and analysis due to its appropriate ability to apply different boundary conditions. The desired model has been simulated and compared for four cases without sediment and sediment with a thickness of 10 and 15 meters. The results of these analyzes show the high impact of reservoir bottom sediment on the response of the dam structure under earthquake load. By examining the results of energy lost due to damage and damage caused by applying seismic load, at first, sediments on the bottom of the tank, like an energy absorber, reduce the response of the dam structure, but then with the increase in height, the sediments cause an increase in the seismic response. They are blocked. The relative displacement of the crest of the dam in the direction of the river, in the presence of sediment with a depth of 15 meters, is equal to 6.35 cm, which has increased by about 14% compared to the sediment with a depth of 10 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abacus
  • dam crest
  • concrete gravity dam
  • plasticity
  • nonlinear analysis
  • sedimentation