تحلیل سناریوهای مختلف بکارگیری کنتور هوشمند حجمی برای افزایش اثربخشی طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل عامل بنیان در دشت قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران

10.22034/hydro.2023.55317.1282

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده تعادل آبخوان‌ها، برداشت مازاد بر میزان مجاز توسط چاه‌های مجاز می‌باشد. کنتور تنها ابزار مناسب برای پایش و کنترل برداشت آب از چاه‌ها است. با توجه به اینکه روشها و راهکارهای مختلفی برای نصب کنتور وجود دارد در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل عامل بنیان (ABM) بهترین سناریو برای نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب تعیین شود. انواع مختلف چاه‌ها از نظر نوع کشت تحت شرب (پربازده و کم بازده بودن)، وضعیت مالکیت (تک مالکی یا چندمالکی) و نوع کنتور ( ولتمن WI، الکترومغناطیس Em و آلتراسونیک As) در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. سناریوها با استفاده نرم افزار متلب بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان‌داد انتخاب نوع کنتور هوشمند حجمی باید با توجه به دسته‌بندی چاه‌ها براساس نوع مصرف، تعداد مالک، نوع کشت و اقتصادی یا غیراقتصادی بودن محصول صورت گیرد. هزینه خرید و نصب کنتور باید توسط مالک یا مالکان تامین گردد تا در آینده به درستی حفاظت شده و مورد بهره‌برداری قرارگیرد. در مجموع نصب کنتور به دلیل تاثیر مستقیم بر برداشت آب از آبخوان بیشترین تاثیر را بر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف داشته در صورت عدم نصب کنتور سایر اقدامات طرح احیا و تعادل بخشی نیز بی نتیجه خواهند ماند. نصب کنتور بر روی چاه‌های منطقه موجب کاهش برداشت شده و شیب افت هیدروگراف دشت اندکی کاهش یافته شده است. پیش بینی می‌شود ادامه این روند به بهبود وضعیت آبخوان کمک موثری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of different scenarios of using smart meter to increase the effectiveness of Groundwater Restoration and Balancing Plan using the Agent Base Model in Qazvin Plain

نویسنده [English]

  • Hamid rahmani
Deputy Director General of Technical Systems and Operation Office of Iran Water Resources Management Company.
چکیده [English]

Groundwater resources of Iran need to have the suitable condition due to over-harvesting, consecutive droughts in recent years, drilling of unauthorized wells, and lack of a strong monitoring mechanism. One of the major factors in disrupting the balance of aquifers is exceeding the permitted amount of extraction of the permitted wells. A water meter is the only reliable tool for monitoring and controlling water withdrawal. Considering the different methods and solutions for installing the meter, this article investigates the best scenarios for installing smart meters on water wells using the agent-based model (ABM). The defined scenarios include the purchase and installation of smart meters with government credits for free for all users, the purchase and installation of smart meter companies with the provision of facilities, and the user's purchase and installation of a smart meter in cash. Considering that different types of wells have been examined in this research in terms of the type of irrigation (high yield and low yield), ownership status (single owner or multi-owner) and meter type (Waltman WI, electromagnetic Em, and ultrasonic As), the number of probable scenarios will be much higher. These scenarios have been investigated and analyzed using MATLAB software. The results showed that choosing the type of smart meter should be done according to the classification of wells based on the type of consumption, the number of owners, the type of cultivation, and whether the product is economic or non-economic. Also, industrial wells purchase and install the Em smart meter in cash. However, in the agricultural sector, there is more desire to buy the WI smart meter because it is cheaper. Installing the meter has the greatest effect on creating a balance between resources and uses due to its direct effect on water withdrawal from the aquifer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent-based model (ABM)
  • Groundwater restoration and balancing plan
  • Qazvin Plain
  • Groundwater resources
  • Aquifer
  • Water meter