شناسایی مناطق امیدبخش برای انرژی ژئوترمال با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در منطقه سبلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی،

3 دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/hydro.2023.56040.1287

چکیده

مناطق داری پتانسیل زمین‌گرمایی به ‌طور طبیعی دارای شواهدی در سطح زمین هستند که در پروژه‌های اکتشاف انرژی زمین‌گرمایی از این شواهد برای مکان‌یابی اولیه آن‌ها استفاده می‌شود. هدف این پژوهش شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی سطحی با ترکیب دمای سطح و فلوهای انرژی حاصل از روش سبال با استفاده از داده‌های حرارتی سنجنده TIRS ماهواره لندست 8 در منطقه سبلان اردبیل واقع در شمال غرب کشور می‌باشد. برای این منظور و به دلیل حداقل بودن اثر تشعشعات خورشیدی، یک تصویر از داده‌های لندست 8 به تاریخ 23 ژوئن 2021 مورداستفاده قرار گرفت و با استفاده از الگوریتم‌های تک باندی جیمز – سوبرینو و پنجره مجزا، نقشه دمای مشاهداتی سطح زمین مشخص گردید. همچنین با استفاده از الگوریتم توازن انرژی در سطح زمین (سبال) مقدار تشعشعات خالص دریافتی توسط سطح زمین (Rn)، انرژی خالص هدایت شده به زمین (G) و مقدار تابش جذب‌شده خورشیدی توسط سطح (Rsolar)، محاسبه گردید. با ترکیب این لایه‌های اطلاعاتی با دمای مشاهداتی سطح، مناطق مستعد انرژی زمین‌گرمایی شناسایی و تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که مناطقی در شهرهای اردبیل، سرعین و مشگین شهر هستند که مناطق مستعد زمین گرمایی می‌باشند و وجود آبگرم طبیعی در شهر مشگین شهر و سرعین احتمال وجود منابع زمین گرمایی را افزایش داده و تأییدگر این مطلب می‌باشد که منطقه مورد مطالعه از پتانسیل بالایی جهت اکتشاف منابع ژئوترمال برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of promising areas for geothermal energy using satellite data in Sabalan region

نویسندگان [English]

  • sayyad Asghari SaraskanroUd 1
  • behroz Faramarzi ouri 2
  • Tohid Nouri 3
  • mosa abedini 1
1 - Professor, Department of Physical Geography, Faculty of Social Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Student in RS & GIS, Department of Physical Geography, Faculty of Social Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Areas with geothermal potential naturally have evidence on the surface of the earth, which is used in geothermal energy exploration projects for the initial location of these areas. The purpose of this research is to identify areas a surface geothermal energy potential by combining surface temperature and energy flows obtained the sebal algorithm using the thermal data of the landsat 8 TIRS sensor in the sablan area of ardabil, located in the northwest of the country. For this purpose and to minimize the effect of solar radiation, a one image from Landsat 8 data on June 23, 2021 was used and using SCJM&S single channel(Jiménez & Sobrino) and split window algorithm, the temperature map of land surface observations was determined. Also, the amount of net radiation received by the earth's surface (Rn), the amount of net energy directed to the earth (G) and the amount of solar radiation absorbed by the surface (Rsolar) have been calculated using the energy balance algorithm on the earth's surface (Sebal). By combining these layers of information with surface temperature observations map, the potential areas of geothermal energy were identified and determined. The results showed that there are areas in the cities of ardabil, sareyn and meshgin shahr that have geothermal energy potential and the existence of a natural hot spring in the city of meshgin shahr and sareyn has increased the probability of the existence of geothermal resources and it confirms that the studied area has a high potential for the exploration of geothermal resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal anomaly
  • Geothermal energy
  • Energy balance on the surface of the earth
  • Earth surface temperature
  • Sablan
  • Landsat 8