ترکیبی از روشهای ژئوفیزیکی (GPR و ERT) برای تشخیص و ردیابی نشت آب در محیط رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم زمین ، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران

چکیده

نشت آب یکی از چالش های مهم در پروژه های مهندسی و زمین شناسی (سدها، تونل ها و پروژه های زیربنایی شهری و صنعتی ) است. این مطالعه با هدف شناسایی و ردیابی منشاء هدررفت آب در یک انبار گوگرد در میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه، ایران انجام شد. برای این منظور، ترکیبی از روش‌های ژئوفیزیک با استفاده از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا و روش‌های مقاومت الکتریکی، شامل رادار نفوذی زمین و توموگرافی مقاومت الکتریکی برای تعیین نقاط نشتی در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به وضعیت سایت و فضاهای موجود، 15 پروفیل رادار نافذ در محدوده مورد مطالعه برداشته شده است. در طول آنها همچنین 15 پروفیل ژئوالکتریکی با آرایه های قطب-دوقطبی و ونر-شلومبرگر انجام شد. در این تحقیق تنها ناهنجاری های شناسایی شده با هر دو روش، منشا نشت آب در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که دو ناهنجاری شناسایی شده در رادارگرام (پروفایل 4 و 11) با نتایج ژئوالکتریکی مطابقت دارند. بنابراین، این نقاط به عنوان منبع احتمالی نشت آب انتخاب شدند. در پروفیل های دیگر، یا هیچ ناهنجاری مشاهده نشد، یا بی نظمی های شناسایی شده جزئی، پراکنده، یا با روش ژئوالکتریکی شناسایی نشدند. عملیات حفاری در نقاط انتخاب شده انجام شد. لوله اصلی آب در منطقه انتخاب شده ترک خورده است. میزان نشتی بیش از دو متر مکعب در ثانیه برآورد شد. بنابراین، این مطالعه اثربخشی و قابلیت اطمینان استفاده ترکیبی از روشهای رادار نفوذی زمین و مقاومت الکتریکی را در تشخیص نشت آب در محیط‌های رسوبی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A combination of geophysical methods (GPR and ERT) to detect and trace the water leakage in sedimentary media

نویسندگان [English]

  • Marzieh Khalili 1
  • Mehdi Shojaei Moorjani 2
1 Department of Earth Sciences, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Geology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Water leakage is one of the critical challenges in engineering and geological projects (dams, tunnels, and industrial and urban infrastructure projects). This study aimed to detect and trace the origins of water loss in a sulfur store in the South Pars gas field, Asaluyeh, Iran. To that end, combined geophysical methods using high-frequency electromagnetic waves and electrical resistivity methods involving Ground Penetrating Radar (GPR) and Electrical Resistivity Tomography (ERT) were employed to determine leakage points in the region. According to the site condition and available spaces, 15 penetrating radar profiles have been taken over the study area. Along with GPR profiles, 15 geoelectrical surveys with Pole-Dipole and Wenner-Schlumberger arrays were conducted. In this research, only anomalies detected by both methods consider as the origin of water leakage. The results indicated that the two detected anomalies in the radargrams (profiles 4 and 11) were in line with ERT's. Therefore, these points choose as a possible source of water leaks. In the other profiles, no anomalies were observed, or the detected irregularities were partial, dispersed, observed at depths lower than the buried water pipes, or not detected by the ERT method. The excavation operation was conducted along with the selected points. The evidence revealed that the main pipe water had cracked in the chosen area. The leak rate was estimated to be more than two cubic meters per second. Therefore, the study exemplifies the efficacy and reliability of the combined use of GPR and ERT in detecting water leakage in the sedimentary media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical resistivity tomography
  • Ground penetrating radar
  • Sedimentary media
  • Water leakage detection