کلیدواژه‌ها = کل جامدات محلول
پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی استان گلستان با مدل‌های هوش‌مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22034/hydro.2022.44480.1222

ام البنی محمدرضاپور؛ زهرا سراوانی؛ هادی سیاسر